Ekonomika a podnikání - Informatika v ekonomice

63–41–M/01 - Ekonomika a podnikání

Informatika v ekonomice

STUDIUM JE URČENO PRO ŽÁKY A UCHAZEČE, KTEŘÍ SPLNILI POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU.
Pro přijetí je nutné lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání.

Obor připravuje žáky pro činnost kvalifikovaných odborníků
v oblasti ekonomiky, účetnictví, užití a tvorby ekonomického softwaru v různých odvětvích. Všeobecné vzdělání je rozčleněno do několika oblastí – jazykové, společenskovědní, estetické a přírodovědné.

V ekonomických předmětech žák získá dovednosti a vědomosti z oblasti tržní ekonomiky, hospodářského zeměpisu, základy podnikání a řízení účetnictví a komunikace prostřednictvím výpočetní techniky. Cílem odborných předmětů je poskytnout žákům vědomosti o problematice ekonomického aplikovaného softwaru z hlediska uživatele i tvůrce programů, technické údaje a principy činnosti periferií a prakticky je využívat.

Naše škola má k dispozici kvalitní a moderní vybavení učeben výpočetní techniky, kde žáci tráví nemalou část studia. Jelikož ze strany žáků stále stoupá zájem o využívání přenosných počítačů ve výuce, máme také dostatečné možnosti pro jejich připojení do lokální sítě pomocí bezdrátových přístupových bodů WiFi. Nemalou výhodou je také možnost využívání studentského internetového portálu, kde jsou k dispozici výukové materiály a domácí úkoly. Žáci mají možnost připojení
k celosvětové informační síti pomocí bezdrátového spojení.

Škola vstupuje do projektu Microsoft IT Academy, což umožní žákům přípravu na produkty společnosti Microsoft. Po úspěšném složení testu mohou žáci získat osvědčení Microsoft Certiied Professional (MCP), který je celosvětově uznávaným certiikátem.

ABSOLVENTI ZÍSKAJÍ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU.

Mají vytvořeny podmínky pro získání oprávnění k podnikatelské činnosti, mohou nastoupit do praxe ve státní správě,
v bankovnictví a případně pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách zaměřených zejména na ekonomiku, informatiku, systémové inženýrství apod.

Na naší škole mohou absolventi pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole v oborech vzdělání Ekonomika a podnikání, Finančnictví a bankovnictví a Cestovní ruch.

Učební plán

 

Uplatnění maturantů v mauritním roce: