Ekonomika a podnikání - Informatika a ekonomika

63–41–M/01 - Ekonomika a podnikání

Informatika a ekonomika

Od 1. 9. 2017 přicházíme s významnými úpravami školního vzdělávacího programu pro studijní obor 63–41–M/01 - Ekonomika a podnikání. Program se již nejmenuje Informatika v ekonomice, jako tomu bylo doposud, ale nyní nese název Informatika a ekonomika. Samotná změna názvu však není to podstatné, mezi nejvýznamnější změny patří přepracování výukového plánu a náplně výuky. Reagujeme tak nejen na požadavky trhu práce, ale zároveň na připomínky rodičů, kteří požadují moderní výukové metody a atraktivní náplň studia pro svoje děti.

Hlavní myšlenkou je zavedení možnosti volby profilujícího zaměření studia ve třetím a čtvrtém ročníku. Žáci si tedy po dvou letech studia rozmyslí, co jim více vyhovuje a kterým směrem se chtějí ubírat, zdali ekonomickým nebo informatickým.

ABSOLVENTI ZÍSKAJÍ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

Studium je pro první dva ročníky nastaveno tak, aby žáci měli dostatečný čas a prostor pro výběr svojí profilace. Výuka je zaměřena na informatické základy z oblasti programování, počítačového designu a počítačových systémů. Naučí se také číst projektovou a výkresovou dokumentaci. Z oblasti ekonomiky a účetnictví jsou žáci vedeni k respektování morálních hodnot a zásad a zároveň ke spolupráci s ostatními žáky. Dále jsou motivováni k odpovědnosti za výsledky své práce. Výuka je zaměřena na základy účetnictví a daní - především na poznatky dlouhodobější platnosti, aby z nich žáci mohli v budoucnu vycházet a správně se orientovat v měnících se podmínkách ekonomické praxe.

Všeobecné vzdělání je rozčleněno do několika oblastí – jazykové, společenskovědní, estetické a přírodovědné.

Naše škola má k dispozici kvalitní a moderní vybavení učeben výpočetní techniky, kde žáci tráví nemalou část studia. Jelikož ze strany žáků stále stoupá zájem o využívání přenosných počítačů ve výuce, máme také dostatečné možnosti pro jejich připojení do lokální sítě pomocí bezdrátových přístupových bodů WiFi. Nemalou výhodou je také možnost využívání studentského internetového portálu, na kterém jsou k dispozici výukové materiály a domácí úkoly.

Škola je zapojena do projektu počítačové gramotnosti ECDL a vlastní certifikovanou učebnu pro testování. Využíváme také služeb Microsoft IT akademie, díky které mohou žáci školy bezplatně získat softwarové vybavení pro své domácí počítače. V rámci oboru již třetím rokem spolupracujeme s ruskou Kirovskou polytechnickou průmyslovou školou. S touto institucí máme společný mezinárodní projekt. Každoročně navštíví partnerskou školu vybraní žáci a naopak ruští žáci navštíví naši školu v Boskovicích.

Absolventi tohoto atraktivního oboru mohou nastoupit do ekonomické praxe, samostatně podnikat v oblasti výpočetní techniky, případně pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách zaměřených zejména na informatiku, ekonomiku apod.

Učební plán

Uplatnění maturantů v mauritním roce: