Hotelnictví - Hotelnictví a turismus

65 – 42 – M/01 - Hotelnictví

Hotelnictví a turismus

STUDIUM JE URČENO PRO ŽÁKY A UCHAZEČE, KTEŘÍ SPLNILI POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKOU.
K přijetí je nutné splnění zdravotních kritérií pro vydání zdravotního průkazu.

Cílem studia je vybavit žáka kompetencemi nezbytnými pro přípravu odborných pracovníků pro širokou oblast služeb hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu. Vzdělávací program studia obsahuje tři složky:

  • Všeobecné vzdělávání je vymezeno v šesti oblastech jako vzdělávání jazykové, společenskovědní, matematické, přírodovědné, estetické vzdělávání a rozvoj tělesné kultury.
  • Složku odborného vzdělávání tvoří odborná komunikace v cizím jazyce, organizační a komunikační okruh, obchodně podnikatelský okruh, gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch. Žáci mají možnost zúčastnit se kurzu vyřezávání ovoce a zeleniny, barmanského kurzu, kurzu studené kuchyně, sommelierského kurzu. Po absolvování kurzu mohou žáci získat certifikát platný v celé EU .
  • Klíčové dovednosti získané studiem umožní absolventům lépe se uplatnit v pracovním i občanském životě. Jedná se zejména o komunikativní, personální a interpersonální dovednosti a dovednosti využívat informační technologie a řešit problémové situace.
  • Praktické vyučování probíhá v odborných učebnách stolničení a cvičné kuchyni. Během studia žáci každý rok absolvují praxi na smluvních pracovištích v rozsahu 2–4 týdny.

ABSOLVENTI ZÍSKAJÍ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU.

Absolventi najdou zaměstnání v široké oblasti hotelového průmyslu, gastronomie a v oblastech služeb souvisejících s cestovním ruchem. Uplatnění je především v oblasti obchodně podnikatelské, a to jak v pozici zaměstnanecké, tak i v pozici zaměstnavatelské. Mohou samostatně podnikat, případně pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách.

Na naší škole mohou absolventi pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole v oborech vzdělání Ekonomika a podnikání, Finančnictví a bankovnictví a Cestovní ruch. 

Učební plán

Uplatnění maturantů v mauritním roce: