Informační technologie

18–20–M/01 - Informační technologie

Informační technologie

STUDIUM JE URČENO PRO ŽÁKY A UCHAZEČE, KTEŘÍ SPLNILI POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU.

Pro přijetí je nutné lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání.

Obor připravuje žáky pro získání teoretických a především praktických kompetencí, vědomostí a dovedností v dnes nejdynamičtěji se rozvíjejícím odvětví informačních a komunikačních technologiích. Studium zahrnuje všeobecné vzdělávání (jazykové, společenskovědní, estetické a přírodovědné) a odborné vzdělávání.

Cílem odborných předmětů je vychovat středoškolsky vzdělané odborníky
v následujících oblastech: hardware, základní a aplikační programové vybavení, počítačové sítě, programování a vývoj aplikací.

Od 3. ročníku studia si žáci formou povinně volitelných předmětů určují bližší specializaci oboru: programování a správa počítačových sítí, konstrukční grafické aplikace na PC.

Škola má zbudovánu moderní počítačovou síť, má dostatečně rychlé připojení k internetu, vlastní webový a poštovní server, pro výuku disponuje moderně vybavenými počítačovými učebnami a laboratoří. Každý žák může využívat těchto komunikačních prostředků, do školní sítě se lze připojit i bezdrátově z vlastního notebooku a jsou vytvářeny předpoklady pro vznik notebookových tříd.

Škola je zapojena do projektů počítačové gramotnosti ECDL , Cisco akademie a Microsoft IT Academy. Odtud jsou získávány nejen materiály pro odbornou výuku, ale i možnosti absolvování příslušných testů a získání celoevropsky a celosvětově uznávaných certifikátů.

ABSOLVENTI ZÍSKAJÍ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU.

Absolventi oboru Informační technologie se s ohledem na příslušnou specializaci mohou uplatnit především v oblastech:
  • návrhů a realizace HW řešení odpovídajících účelu nasazení;
  • údržby prostředků IT z hlediska HW;
  • programování a vývoji uživatelských, databázových a webových řešení;
  • instalací a správy aplikačního SW;
  • instalací a správy OS ;
  • návrhů, realizace a administrace sítí;
  • kvalifikovaného prodeje prostředků IT včetně poradenství;
  • obecné i specializované podpory uživatelů prostředků IT ;
  • analýzy, tvorby a správy informačních systémů;
  • konstrukce v grafických CAD aplikacích a návaznostech na výrobní procesy CAM. 

Možnými uplatněními absolventů jsou technik IT , pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT , grafik aj.

Absolventi mohou nastoupit do praxe, samostatně podnikat v oblasti výpočetní techniky, případně pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách zaměřených zejména na informatiku, systémové inženýrství apod.

Na naší škole mohou absolventi pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole v oborech vzdělání Ekonomika a podnikání, Finančnictví a bankovnictví nebo Cestovní ruch.

Učební plán

Uplatnění maturantů v mauritním roce: