Kuchař - číšník

65 – 51 – H/01 - Kuchař - číšník

 STUDIUM JE URČENO PRO UCHAZEČE, KTEŘÍ SPLNILI POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU.

K přijetí je nutné lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro daný obor.

Obor je zaměřený na technologii přípravy pokrmů a obsluhu v odbytových střediscích. Žáci získávají všeobecný přehled v celé oblasti společenského stravování; respektive gastronomického průmyslu a seznamují se základními předpoklady pro vykonávání obchodně podnikatelských aktivit v oboru. Cílem vzdělávání je poskytnout základní poznatky z celé oblasti společného stravování s převažující orientací na pohostinství. Absolventi jsou připraveni na odpovědné a samostatné vykonávání svého povolání ve všech typech provozoven.

Žáci jsou vzděláváni v oblasti technologie potravin, stolničení, výživy, ale i v oblasti komunikace ve službách, profesní etiky, rozvoje organizačních schopností apod. Odborný výcvik žáků probíhá v 1. a 2. ročníku ve škole v odborné učebně přípravy pokrmů a v odborné učebně stolničení. Ve 3. ročníku odborný výcvik probíhá na smluvních pracovištích ve všech typech provozů společného stravování a pohostinství. Žáci v rámci odborného výcviku pomáhají při přípravě pohoštění - cateringů a při obsluze na akcích Města Boskovice a školy, jako jsou různé semináře, školení, konference aj. Žáci mají možnost zúčastnit se specializovaných kurzů jako např. vyřezávání ovoce a zeleniny (carving), barmanského kurzu, kurzu studené kuchyně, sommeliérského kurzu, kurzu kávy (baristé). Po absolvování kurzu mohou žáci získat osvědčení nebo certifikáty použitelné v jejich dalším uplatnění.

ABSOLVENTI ZÍSKAJÍ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM.

Na naší škole mohou absolventi tříletého denního studia pokračovat ve studiu v oboru vzdělání PODNIKÁNÍ,které je ukončeno maturitní zkouškou.

Po případné maturitní zkoušce mohou dále pokračovat na VOŠ ekonomické a to v oborech EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ, FINANČNICTVÍ A BANKOVNICTVÍ nebo CESTOVNÍ RUCH a tím získat i titul DiS. – diplomovaný specialista.

 

Povinné vyučovací předměty

Minimální počet vyučovacích hodin za studium

 

Týdenní

Celkový počet

I.

II.

III.

Český jazyk a literatura

2

2

1

5

Anglický jazyk

2

2

2

6

Německý jazyk/Ruský jazyk

2

1

1

4

Občanská nauka

1

1

1

3

Fyzika

1

1

Chemie

1

1

Biologie a ekologie

1

1

Matematika

1

1

1

3

Tělesná výchova

1

1

1

3

Informační a komunikační technologie

1

1

1

3

Ekonomika

1

1

1

3

Potraviny a výživa

1

1

2

4

Technologie přípravy pokrmů

1

2

2

5

Stolničení

1

2

2

5

Komunikace ve službách

1

1

Teoretické vyučování

16

16

16

48

Odborný výcvik

15

15,5

17,5

48

Počet hodin celkem

31

31,5

33,5

96