Soutěž Myslete na svět

Soutěž žákovských kampaní vyhlásila olomoucká vzdělávací organizace ARPOK, která se od roku 2004
věnuje globálnímu rozvojovému vzdělávání a výuce o aktuálních tématech dnešního světa - např.
odpovědná spotřeba, stereotypy a předsudky, migrace, chudoba, klimatické změny. Úkolem
soutěžících bylo zrealizovat žákovskou kampaň, která bude reagovat na jeden či více Cílů
udržitelného rozvoje (životní prostředí, chudoba, lidská práva, zdraví aj.). Zpracování tématu záleželo
přímo na skupince žáků, kteří se zaměřili na osvětovou nebo konkrétní akci na podporu dosažení Cílů
udržitelného rozvoje, ty vychází ze zásad činnosti Organizace spojených národů. Uvedená
problematika oslovila hned několik žáků naší školy, takže vznikly tři týmy, které se věnovaly
zajímavým tématům.

Žákyně prvního ročníku oboru Hotelnictví a turismus zpracovaly kampaň, která měla za úkol snížit množství jídla vyhazovaného v jídelně naší školy, protože žáci oběd nesní nebo si jej zapomenou odhlásit. Po dobu jednoho měsíce prováděly vážení zbytků a pomocí dotazníku pro žáky zjišťovaly, co by se dalo udělat pro to, aby se množství zbytků snížilo, a jak by se dalo využít jídlo, které si žáci neodhlásí. Výsledky vážení i dotazníkového šetření statisticky zpracovaly pomocí grafů, které použily při prezentaci.

Na druhé kampani pracovali žáci třetího ročníku oboru Ekonomika a podnikání. Jejich cílem bylo motivovat spolužáky ve škole, aby zodpovědně třídili odpad, který se dá recyklovat. Studenti vytvořili plakáty, dotazníky a prezentaci, zjišťovali, jestli jsou spolužáci zvyklí třídit a jestli třídí správně. V každé třídě a na chodbách tak byly umístěny nádoby na separaci odpadu a celá škola se do třídění aktivně zapojila.

Cílem kampaně třetího týmu bylo snížit znečišťování vody. Tento nápad doslaly žákyně třetího ročníku oboru Ekonomika a podnikání, které navštívily čističku odpadních vod v Boskovicích. Na
základě získaných poznatků zaměřily svoji kampaň nejen na školu, ale zapojily i širokou veřejnost, kterou chtěly informovat o tom, co může každý člověk udělat pro to, aby znečišťoval vodu co
nejméně. Při svém průzkumu oslovily všechny věkové kategorie respondentů na základě dotazníků, které byly zveřejněny i na sociálních sítích.

Všechny tři skupiny si vybraly velmi zajímavá témata, a ačkoli svoji práci a výsledky kampaně již prezentovaly 3. prosince 2019 v Olomouci, chtějí ve své činnosti pokračovat i nadále.

Pavlína Šmerdová

     

 
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.