Veterinářství - Veterinární prevence

43 – 41 – M/01 - Veterinářství

Veterinární prevence

STUDIUM JE URČENO PRO ŽÁKY A UCHAZEČE, KTEŘÍ SPLNILI POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU.
Pro přijetí je nutné lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání.

Cílem vzdělání je příprava žáků na činnost středních technickohospodářských pracovníků v oblasti veterinární péče. Žáci získávají znalosti a dovednosti nejen v oblasti odborného vzdělání, ale i
v oblastech všeobecného vzdělání. Součástí výuky je získání řidičského oprávnění skupin B. Všeobecná část studijního programu je zaměřena zejména na vzdělání jazykovědné, společenskovědní a přírodovědné. Odborné učivo zpřístupňuje poznání principů a vztahů fyzikálních, chemických a biologických. Nezastupitelnou úlohu má odborná a učební praxe, kterou žáci absolvují ve školním areálu a na smluvních pracovištích (veterinární ordinace, zoologické zahrady, plemenářské podniky, porážky, jatka, zpracovatelské potravinářské podniky, zemědělské provozy).

Z volitelných předmětů si žáci mohou vybrat kynologii, chov exotických zvířat, včelařství, chov koní a myslivost. Škola má vlastní honitbu a každoročně pořádá hon. V areálu školy se nacházejí objekty pro drobnochov, odborné učebny (chemická a biologická laboratoř, veterinární ordinace).

ABSOLVENTI ZÍSKAJÍ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU.

Absolventi se mohou uplatnit především jako laboranti, asistenti veterinárního lékaře, inseminační technici, odborní pracovníci v ZOO, v asanačních službách,  v útulcích pro opuštěná zvířata,  v krmivářském a potravinářském průmyslu, ve veterinární hygienické službě, na úseku kosmetiky zvířat apod.
Absolventi mohou nastoupit do praxe, samostatně podnikat, případně pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách.

Učební plán

 

Uplatnění maturantů v mauritním roce: